Visie

De SportBSO streeft er naar kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen in sportief en motorisch opzicht. Kennismaken met sporten en bewegen, plezier hebben en het groeien in je sociale omgeving d.m.v. een gezonde levensstijl, die wij als SportBSO de kinderen mee willen geven. Dit alles in samenspraak met de kinderen zelf, zodat zij ervaren en leren waar zij zelf mee bezig zijn.

De Sport BSO heeft haar visie verder uitgesplitst in meerdere facetten;
- Visie op de kinderen
- Kinderparticipatie
- Basishouding
- Waarden van de groep
- Individuele aspecten

Visie op kinderen;

Emotionele veiligheid, plezier, aandacht, samen beleven en welbevinden zijn basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van het kind.
Inrichting, activiteiten en omgang stimuleren de ontwikkeling van het kind, zodat het spelenderwijs kan leren en ontdekken.
Hoe het kind zich verder ontwikkeld, is afhankelijk van een wisselwerking tussen de aanleg van het kind en de omgeving.
Ieder kind wordt geboren met bepaalde unieke eigenschappen en een eigen temperament.
Vanuit deze veilige basis gaat uw kind relaties aan met anderen en de omgeving. In de omgang met andere kinderen verwerft uw kind spelenderwijs sociale vaardigheden. De omgeving is afwisselend, uitdagend en stimulerend. Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en sociaal individu.

Kinderparticipatie
Kinderparticipatie betekent dat wij rekening houden met de mening en de wensen van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan.

Daarmee willen wij:
- Zelfvertrouwen vergroten.
- Stimuleren tot zelfstandig nadenken.
- Uitdagen om met elkaar van gedachten te wisselen en te onderhandelen.
- Laten merken dat ze gehoord worden.
- Leren naar elkaar te luisteren.
- Betrokkenheid bij het groepsgebeuren vergroten.

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen zij op meerdere manieren aangeven wat zij willen en wat zij belangrijk vinden.
Dat zijn onderwerpen als:
- Activiteiten/thema’s.
- Aanschaf van materialen en speelgoed.
- Problemen in de groep.
- Afspraken/regels.
- Veiligheid.
- Inrichting van de groep.

Basishouding
Kinderparticipatie staat of valt met de basishouding van de groepsleiding. Deze omvat de volgende elementen:

- Actief kunnen luisteren.
- Observeren, signalen opvangen van het kind en van de groep.
- De eigen mening op de achtergrond kunnen stellen.
- Grenzen kunnen aangeven, kaders kunnen stellen.
- Verantwoordelijkheid kunnen loslaten.
- Open vragen kunnen stellen.
- Oor hebben voor de mening van alle kinderen. (niet alleen van de dominante kinderen)
- Niet altijd zelf met oplossingen komen.
- Geen oordelen uitspreken over suggesties, wensen en meningen van kinderen.

Waarden van de groep
Kinderen zullen op de SportBSO vaak in groepen werken. Het samenzijn in een groep versterkt een aantal waarden:

Samen: samen dingen beleven, saamhorigheid, samen plezier maken, samen ontdekken, verdraagzaamheid en acceptatie.
De ander: je inleven in de ander, zorgen voor elkaar, eigen spel en samenspel, van elkaar leren en samen doen.
Jezelf: je gevoel van eigenwaarde, jezelf kunnen zijn, zelfvertrouwen vergroten, relaties aangaan, invoegen in de groep en uitproberen.

Individuele aspecten
Als SportBSO hebben wij naast groepswaarden ook individuele doelen gesteld voor het kind.

Wij willen dat het kind:
- Kennis maakt met zo veel mogelijk (binnen de mogelijkheden) verschillende sporten.
- Zich motorisch breder ontwikkelt door deelname aan deze verschillende sporten.
- Door middel van meetmomenten zijn eigen ontwikkeling kan inzien.
- Zich bewust is van de negatieve gevolgen van pesten.

 

/